Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2 4 1
Гаралт
2
Оролт
5 2 4 2
Гаралт
2
Оролт
5 3 4 1
Гаралт
0

Тэмдэглэл