Жишээ тэстүүд

Оролт
3 250 185 230
0 185 250
Гаралт
1
230
Оролт
4 250 185 230
0 20 185 250
Гаралт
0
Оролт
2 300 185 230
0 300
Гаралт
2
185 230

Тэмдэглэл