Жишээ тэстүүд

Оролт
3
5 2
3 1
4 2
Гаралт
2
Оролт
3
6 1
5 2
4 3
Гаралт
6

Тэмдэглэл