Жишээ тэстүүд

Оролт
5
2 7 3 4 9
3
1 25 11
Гаралт
1
5
3

Тэмдэглэл