Жишээ тэстүүд

Оролт
A>B
C<B
A>C
Гаралт
CBA
Оролт
A<B
B>C
C>A
Гаралт
ACB