Жишээ тэстүүд

Оролт
4 4
1 4 2
1 2 0
2 3 0
3 4 0
1 4
Гаралт
3
4
1 2 3 4 
Оролт
4 3
1 2 4
2 3 5
3 4 6
1 4
Гаралт
112
4
1 2 3 4 
Оролт
4 2
1 2 0
3 4 1
1 4
Гаралт
-1

Тэмдэглэл