Жишээ тэстүүд

Оролт
1 3
Гаралт
1.0000000000
Оролт
2 1
Гаралт
2.3333333333
Оролт
10 2
Гаралт
15.9380768924