Жишээ тэстүүд

Оролт
123123
1
2->00
Гаралт
10031003
Оролт
123123
1
3->
Гаралт
1212
Оролт
222
2
2->0
0->7
Гаралт
777
Оролт
1000000008
0
Гаралт
1

Тэмдэглэл