Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
cba
Гаралт
NO
Оролт
3 4
cba
Гаралт
cbd
Оролт
4 4
abcd
Гаралт
abda

Тэмдэглэл