Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
1 4 2 3
4 1 2 3
1 2 4 3
Гаралт
3

Тэмдэглэл