Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2 3
2 2 2 2 1 1
Гаралт
2
Оролт
2 5 1
5 8
Гаралт
9

Тэмдэглэл