Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
Гаралт
3
Оролт
9 3
Гаралт
13

Тэмдэглэл