Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2 2
Гаралт
1 1 2 
1 2 1 
Оролт
3 2 1
Гаралт
-1

Тэмдэглэл