Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
Гаралт
1 1
Оролт
3
1 4 5
Гаралт
4 1
Оролт
5
3 1 2 3 1
Гаралт
2 4

Тэмдэглэл