Жишээ тэстүүд

Оролт
0 0 0 1
Гаралт
1 0 1 1
Оролт
0 0 1 1
Гаралт
0 1 1 0
Оролт
0 0 1 2
Гаралт
-1