Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
a
b
Гаралт
First
Оролт
3 1
a
b
c
Гаралт
First
Оролт
1 2
ab
Гаралт
Second