Жишээ тэстүүд

Оролт
2
1 2
Гаралт
2
Оролт
3
1 2 3
Гаралт
4
Оролт
9
1 2 1 3 2 2 2 2 3
Гаралт
10

Тэмдэглэл