Жишээ тэстүүд

Оролт
5
0 10 1
0 12 1
0 20 1
0 12 1
0 10 1
2
5 1 5
19 1 5
Гаралт
25
58

Тэмдэглэл