Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 10000
4 1 2 3
0 1 0
Гаралт
14
6
6
14