Жишээ тэстүүд

Оролт
abc
bc
cbc
Гаралт
3 1 
Оролт
abacaba
abac
abcd
Гаралт
11 2 0 0 

Тэмдэглэл