Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3
1 3
Гаралт
2
Оролт
2 4
2 2
Гаралт
1
Оролт
3 5
1 3 2
Гаралт
3

Тэмдэглэл