Жишээ тэстүүд

Оролт
bb
Гаралт
1 2
Оролт
baab
Гаралт
2 4
Оролт
babb
Гаралт
2 5
Оролт
babaa
Гаралт
2 7

Тэмдэглэл