Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 0 0 0
3 3 0 0
6 4 1 0
6 3 3 0
3 3 3 2
Гаралт
yes
yes
yes
no
no

Тэмдэглэл