Жишээ тэстүүд

Оролт
3
3 2 1
Гаралт
yes
1 3
Оролт
4
2 1 3 4
Гаралт
yes
1 2
Оролт
4
3 1 2 4
Гаралт
no
Оролт
2
1 2
Гаралт
yes
1 1

Тэмдэглэл