Жишээ тэстүүд

Оролт
automaton
tomat
Гаралт
automaton
Оролт
array
arary
Гаралт
array
Оролт
both
hot
Гаралт
both
Оролт
need
tree
Гаралт
need tree

Тэмдэглэл