Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1 1
1 1 1
4
Гаралт
YES
Оролт
1 1 3
2 3 4
2
Гаралт
YES
Оролт
1 0 0
1 0 0
1
Гаралт
NO