Жишээ тэстүүд

Оролт
2 1 4
1 1 1 2
Гаралт
1
Оролт
3 5 6
389094 705719 547193 653800 947499 17024
Гаралт
556970

Тэмдэглэл