Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 3
0 0 1 0 1
1 2
2 3
3 4
4 5
1 2
Гаралт
0.25000000
Оролт
3 2 2
0 1 1
1 2
2 3
Гаралт
-0.00000000
Оролт
2 1 3
0 1
1 2
Гаралт
1.00000000