Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2 2 2
1 3
2 4
Гаралт
11
Оролт
2 2 5 2
1 3
2 4
Гаралт
11

Тэмдэглэл