Жишээ тэстүүд

Оролт
6
7 2 3 1 5 6
Гаралт
5

Тэмдэглэл