Жишээ тэстүүд

Оролт
{a, b, c}
Гаралт
3
Оролт
{b, a, b, a}
Гаралт
2
Оролт
{}
Гаралт
0