Жишээ тэстүүд

Оролт
11
1 1 1 3 4 4 7 3 7 6 6
Гаралт
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 

Тэмдэглэл