Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 3
Гаралт
3 1 1 1 2 1 3
3 2 1 2 2 2 3
3 3 1 3 2 3 3
Оролт
2 3 1
Гаралт
6 1 1 1 2 1 3 2 3 2 2 2 1

Тэмдэглэл