Жишээ тэстүүд

Оролт
2 3 3 2
A.A
...
A.a
..C
X.Y
...
Гаралт
14
1 0
2 1
3 1
Оролт
1 1 4 1
A
.
B
.
Гаралт
3
1 0
2 0
4 2
3 0
Оролт
1 3 5 2
ABA
BBB
BBA
BAB
ABB
Гаралт
11
1 0
3 1
2 3
4 2
5 1