Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3 4
...
R.L
R.U
Гаралт
0 2 2 
Оролт
2 2 2
..
RL
Гаралт
1 1 
Оролт
2 2 2
..
LR
Гаралт
0 0 
Оролт
3 4 8
....
RRLL
UUUU
Гаралт
1 3 3 1 
Оролт
2 2 2
..
UU
Гаралт
0 0 

Тэмдэглэл