Жишээ тэстүүд

Оролт
6 2 2
1 1 2 2 1 1
Гаралт
6
Оролт
1 1 1
1
Гаралт
0