Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
3 7 14
1 5
6 10
11 15
Гаралт
0 0 0
Оролт
3 4
1 2 3
1 2
2 3
5 6
2 2
Гаралт
1 0 1