Жишээ тэстүүд

Оролт
4
1 1 1 4
Гаралт
YES
Оролт
5
1 1 5 2 1
Гаралт
NO