Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
100 100 100
100 1 100
100 100 100
Гаралт
800

Тэмдэглэл