Жишээ тэстүүд

Оролт
9
8 6 4 2 1 4 7 10 2
Гаралт
3
Оролт
9
-1 6 -1 2 -1 4 7 -1 2
Гаралт
3
Оролт
5
-1 -1 -1 -1 -1
Гаралт
1
Оролт
7
-1 -1 4 5 1 2 3
Гаралт
2