Жишээ тэстүүд

Оролт
3
10 50
2 100
5 30
3
4 6 9
Гаралт
2 130
2 1
3 2