Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1
1
2
3
4
5
Гаралт
1 3 6 10 15 
Оролт
4 2
2 5
3 1
5 3
10 1
Гаралт
7 8 13 21