Жишээ тэстүүд

Оролт
5 1 4
12 6 11 9 1
Гаралт
0 2 3 1 1 
Оролт
3 1 2
1 2 3
Гаралт
1 0 1 
Оролт
1 1 1
1
Гаралт
0