Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
4 3 1 2
Гаралт
1 1 3 4 4 
Оролт
5 5
5 4 3 2 1
Гаралт
1 2 3 4 5 

Тэмдэглэл