Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2 1 4 3
4
1 2 0 2
Гаралт
0
6
6
0
Оролт
1
1 2
3
0 1 1
Гаралт
0
1
0

Тэмдэглэл