Жишээ тэстүүд

Оролт
3 2
Гаралт
5
Оролт
6 4
Гаралт
39
Оролт
2 1
Гаралт
2

Тэмдэглэл