Жишээ тэстүүд

Оролт
5 2
Гаралт
1 2 3 4 5
Оролт
5 3
Гаралт
2 4 3 7 1
Оролт
7 2
Гаралт
-1

Тэмдэглэл