D. Хамгийн том дэд матриц 3

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Чамд бүхэл тоонуудас бүрдсэн $n × m$ хэмжээтэй $a$ матриц өгөгдсөн. Бид матрицийн мөрийг дээрээс доошоо $1$-с $n$ хүртэл, багануудыг зүүнээс баруун тийш $1$-с $m$ хүртэл дугаарлагдсан гэж үзье. $i$-р мөр болон $j$-р баганы огтлолцлын элементийг $a_{ij}$ илэрхийлнэ.

Бидэнд дэд матриц гэж нэрлэдэг $i_{1}, j_{1}, i_{2}, j_{2}$ $(1 ≤ i_{1} ≤ i_{2} ≤ n; 1 ≤ j_{1} ≤ j_{2} ≤ m)$ элементүүдтэй $a_{ij}$ матриц өгөгдөнө. Уг матриц нь $i_{1} ≤ i ≤ i_{2}$ ба $j_{1} ≤ j ≤ j_{2}$ байна. Бидний дэд матрицийн хэсэг нь $(i_{2} - i_{1} + 1)*(j_{2} - j_{1} + 1)$ байна.

Хэрвээ бүх элементүүд нь ялгаатай бол нэгэн төрлийн бус дэд матриц гэнэ.

Өгөгдсөн матрицийн хамгийн их (хэсэг) нэгэн төрлийн бус дэд матрицийг ол.

Оролт

Эхний мөр нь $n$, $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 400$) бүхэл тоонуудыг агуулна. Эдгээр нь харгалзан матрицийн мөр болон баганын тоо байна.

Дараагийн $n$ мөр бүр нь матрицийн элементүүд болох $m$ бүхэл тоонууд $a_{ij}$ ($1 ≤ a_{ij} ≤ 160000$) агуулна.

Гаралт

Нэг бүхэл тоо хэвлэнэ. Оновчтой нэгэн төрлийн бус дэд матрицийн хэсэг.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 3
1 3 1
4 5 6
2 6 1
Гаралт
6
Оролт
3 4
5 2 3 1
3 3 5 3
4 4 4 5
Гаралт
4
Оролт
2 6
1 2 3 4 5 6
8 6 7 8 9 1
Гаралт
8
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...