Жишээ тэстүүд

Оролт
5 4
0 3
0 5
1 4
1 5
Гаралт
3
Оролт
10 4
1 5
0 5
0 5
1 5
Гаралт
4