Жишээ тэстүүд

Оролт
6
1 4
2 1
3 2
4 3
6 4
7 4
3
3 1
5 6
2 3
Гаралт
5 6 3